Huurvoorwaarden.

Door het betalen van het voorschot en/of het volledige huurbedrag verklaart "de huurder", zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden. In de bevestiging van de reservering staan de vooraf of ter plaatse te betalen bedragen duidelijk vermeld.

Er wordt een voorschot gevraagd van € 100,00 (tenzij meerdere weken) . Indien het voorschot niet betaald is binnen de 7 dagen na reservatie, wordt de reservatie als onbestaande beschouwd. Bij reservering minder dan 5 weken voor de aankomstdatum, zal gevraagd worden het volledige bedrag te storten. Het saldo dient betaald te worden 28 dagen voor de aankomstdatum.

Voor annulatiekosten: zie punt 16

1.        De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs, de waarborg en de bijkomende kosten voor de hele huurperiode, 

            zoals vermeld in de bevestiging. 

2.        De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijhorende grondgebied en verplicht zich aan 

            de eigenaar of diens contactpersoon ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal 
            onmiddellijk gemeld worden. 

3.        De waarborg van 200 euro wordt bij aankomst aan de conciërge betaald. Deze som zal gebruikt worden bij de verrekening voor het verbruik van water, elektriciteit      

           en pellets.  Vuilzakken 2€ voor 3 zakken. (conciërge)

4.        Ook de verblijfstaks (2 euro/nacht/woning), eventuele gebroken of beschadigde voorwerpen en de aanwezigheid van honden  € 3,00/nacht per hond met een

            max. van € 15,00/per hond, is te betalen bij vertrek.

5.        De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de conciërge en de infomap van de eigenaar ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder

            geeft deze ook door aan zijn medehuurders. 

6.        De huurder en de medehuurders van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of 

            van de conciërge zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden. 

7.        De maximale capaciteit van de locatie mag niet overschreden worden !!!!!!!

8.        Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst teniet

            te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar of de conciërge de huurder
            en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig 
            wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag. 

9.        De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

10.      Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard 2 uur na uw aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaar of de conciërge ter plaatse. 

11.      De woning is volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen worden meegebracht. De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van

            bedlinnen. 

12.     Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode. Indien dit niet gebeurd is en/of de woning     

           in extra vuile omstandigheden (zoals bv zetelhoezen, matrassen zijn besmeurd e.d.) achter gelaten wordt, kan de conciërge beslissen een extra schoonmaakkost 
           van  20,00 euro aan te rekenen.


13.     De afgesloten privéruimten van de eigenaar dienen gerespecteerd te worden.

14.     Indien de woning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar. 

15.     De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf de tijd aangegeven in de huurovereenkomst en op de site

           www.bonjoer.com tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen.
           Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag. 

16.     De annulatiekosten zijn gelijk aan het voorschot van de huur, als je annuleert meer dan 28 kalenderdagen vóór de aankomstdag en gelijk aan de huurprijs in het

           andere geval.

17.     Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen

           de verhuurder kunnen ingediend worden 

18.     Het sorteren van afval is verplicht, instructies hiervoor ter plaatse door de conciërge. 

           Bij niet naleving hiervan zullen kosten worden afgetrokken van de waarborg. 

19.     De verhuurder en de eigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervinden als gevolg 

           van hun verblijf in de woningen.